Правила користування

КЗ “Публічна бібліотека” Ковельської міської ради

 1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

         1.1  Правила користування  розроблені  на основі “Типових правил користування бібліотеками України, у відповідності до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” із змінами та доповненнями , і затверджених наказом міністерства культури і мистецтв України  від 25.05.2001/ п 319, та  зареєстровані у Міністерстві юстиції України 22.06.2001 за № 538/5729.

                                                             2. ПРАВИЛА КОРИСТУВАЧІВ

       2.1 Кожний  громадянин  України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних  переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право  на бібліотечне обслуговування.

  2.2 Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими  правилами на бібліотечне обслуговування, що громадяни України.

 2.3 Користувачі бібліотеки мають право:

 • Безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат;
 • Безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
 • Безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки, крім документів, придбаних за кошти, одержані від господарської діяльності бібліотеки;
 • Користуватися іншими видами послуг, утому числі на платній основі.

  2.4 Користувачі маю право одержати для опрацювання поза бібліотекою  не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін  користування новими  надходженнями , документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежуються. Кожна бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише в читальному залі.

2.5 Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі.

2.6 Термін  користування  документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.7 При наданні користувачам  документів, які  мають підвищений попит, додому бібліотекою  визначається розмір коштів, що передаються користувачами як забезпечення  виконання ними зобов’язань щодо  повернення одержаних і бібліотеці документів. За дітей кошти вносять батьки або особи, під наглядом яких  перебувають діти. Якщо одержані в бібліотеці в такий спосіб  документи не повертаються користувачами  в зазначений термін  і дії щодо їх повернення не мають результату,  то кошти  зараховуються на  поточний рахунок бібліотеки і використовуються  на  придбання бібліотечних документів.

2.8 Особи, які  тимчасово  проживають у зоні  обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки його читальними залами або  одержувати  документи додому у порядку, зазначеному в пункті 2.7 типових правил.

2.9 Окремі категорії користувачів  мають право  на пільги, які  встановлюються бібліотекою .

 3. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

 3.1 Для запису  до бібліотеки  громадяни пред’являють  паспорт або документ, що замінює,  подають фотокартку (для бібліотеки, де ведеться читацький квиток),  ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують  зобов’язання їх виконувати й дають відомості для заповнення реєстраційної картки або читацького формуляра.

У разі зміни місця поживання, зазначеного у паспорті, користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін.

Діти й підлітки до 16 років  записуються в бібліотеку  на підставі  документу, який  пред’являють їхні батьки, установи або особи, під  наглядом яких перебувають діти.

3.2 У разі втрати  читацького  квитка користувач повинен заявити про це в бібліотеку, відшкодувати вартість його в розмірі, що  відповідає витратам на його  виготовлення і отримати дублікат читацького квитка.

3.3 Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитись до них, при  одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі  виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний  зробити на документах відповідну  позначку.  В іншому разі  відповідальність за виявлені у документах дефекти несе  користувач.

3.4 Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується  підписом користувача.

3.5 Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

3.6 За втрату або  псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність  несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

3.7 Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її. Матеріали  про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством.

3.8 Користувачі мають дотримуватися тиші в бібліотеці. Особи в нетверезому  стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити дозволяється  тільки в спеціально відведених місцях.

3.9 Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни. У разі порушення термінів  користування документами сплачується пеня за кожен документ.

4.ОБОВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕК З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

Бібліотеки зобов’язані:

 • Інформувати користувачів  про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т.ч. платні.
 • Створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;
 • Дбати про культуру обслуговування користувачів;
 • Формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;
 • Задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтересами;
 • Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;
 • Ураховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведені масових заходів;
 • Не використовувати відомості про  користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, без їх згоди.

 

 

Коментарі закриті.